GOŚCIE Z POLSKI W NIEDZIELĘ 3 KWIETNIA

Pastor Daniel Wołkiewicz z żoną Teresą będą z nami w niedzielę 3 kwietnia.  Daniel jest dyrektorem CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO.ChSD jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: “łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść” według biblijnej zasady Ewanglii św. Mateusza.  Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w Częstochowie. Dwa lata później – 10.12.2001 z inicjatywy pastora Daniela Wołkiewicza główna siedziba została przeniesiona do Klucz. Tu jako pierwsze powstaje schronisko “Dom Nadziei” dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od tego momentu datuje się prężny rozwój organizacji. Do końca 2004 zostają utworzone 22 Oddziały Terenowe ChSD, a podobnych Schronisk na terenie całego kraju jest już 19. Działają również świetlice socjoterapeutyczne , hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci