KAZANIA

Polskie Centrum Chrześcijańskie to kościół, w którym ludzie próbują żyć według nauki Chrystusa, ponieważ odkryli, że jest to recepta na szczęśliwe i spełnione życie.

Nasze motto: “Wierni Bogu, Przyjaźni Ludziom” przedstawia najwyższe wartości, które staramy się realizować na co dzień. Ujmuje ono w kapsułce dwa największe przykazania, które zostawił Jezus.

“Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że [Jezus] zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znawca Prawa, zapytał Go podchwytliwie: ’Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?’ On odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.”

Ew. Mateusza 22:34-40

Jako lokalna społeczność działamy od 1986 roku i niesiemy różnorodną pomoc Polakom (i nie tylko) mieszkającym w Chicago i okolicach.
Jesteśmy Kościołem Protestanckim, Ewangelicznym oraz Zielonoświątkowym (Pentakostalnym). Naszym fundamentem wiary jest Biblia – Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament.

Polskie Centrum Chrześcijańskie jest miejscem otwartym dla wszystkich ludzi, a w szczególności dla tych, którzy nie odnaleźli się w tradycyjnym i mechanicznym kościelnictwie.

 

Fundamentalne prawdy wiary

Polskiego Centrum Chrześcijańskiego

 

1. Wierzymy, że Pismo Święte [Biblia], zarówno Stary jak i Nowy Testament, jest nieomylnym i natchnionym Słowem Bożym, jest objawieniem się Boga człowiekowi i stanowi nieomylną i autorytatywną normę wiary i postępowania (2 Tymoteusz 3:15-17; 1 Tesaloniczan 2:13; 2 Piotra 1:21).

2. Wierzymy, że jedyny, prawdziwy Bóg objawił samego siebie jako odwiecznie samoistniejącego “Ja jestem”, jako Stworzyciela nieba i ziemi i Odkupiciela świata. Dalej objawił On siebie jako wcielenie zasad relacji i związku jako Ojciec, Syn i Duch Święty [Trójca Święta] (5 Mojżeszowa 6:4; Jzajasza 43:10,11; Mateusza 28:10; Łukasza 3:22).

3. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Pismo Święte poświadcza:
a) Jego narodzenie z dziewicy (Mateusza 1:23; Łukasza 1:31,35).
b) Jego bezgrzeszne życie (Hebrajczyków 7:26; 1 Piotra 2:22).
c) Jego cuda (Dzieje Apostolskie 2:22 i 10:38).
d) Jego zastępcze dzieło na krzyżu (1 Koryntian 15:3; 2 Koryntian 5:21).
e) Jego zmartwychwstanie w ciele (Mateusza 28:6; Łukasza 24:39; 1 Koryntian 15:4).
f) Jego wywyższenie po Bożej prawicy (Dzieje Apostolskie 1:9,11; 2:33; Filipian 2:9-11; Hebrajczyków 1:3).

4. Wierzymy, że człowiek został stworzony dobrym i prawym; gdyż Bóg powiedział: “Uczyńmy człowieka na nasz wzór i podobieństwo”. Jednakże człowiek poprzez dobrowolny grzech upadł i ściągnął na siebie nie tylko śmierć fizyczną, ale również śmierć duchową, którą jest oddzielenie od Boga (1 Mojżeszowa 1:26-27, 2:17, 3:6; Rzymian 5:12-19).

5. Wierzymy, że jedyną nadzieją odkupienia człowieka jest przelana krew Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Każdy, kto uwierzy i przyjmie dzieło zbawienia Chrystusa, opamięta się wyznając swoje grzechy Bogu oraz uzna Chrystusa swoim Panem, rodzi się na nowo i staje się dzieckiem Bożym (Łukasza 24:47; Jana 3:3; Rzymian 10:13-15; Efezjan 2:8; Tytusa 2:11; 3:5-7).
Nowonarodzenie potwierdzone jest życiem w posłuszeństwie Słowu Bożemu.

6. Praktykujemy dwa obrzędy ustanowione i praktykowane w Nowym Testamencie:
a) chrzest w wodzie przez zanurzenie w wieku świadomym (Mateusza 28:19; Marka 16:16; Dzieje Apostolskie 10:47,48; Rzymian 6:4);
b) Wieczerzę Pańską [Komunię] składającą się z chleba i owocu winorośli (2Piotra 1:4; 1Koryntian 11:26).

7. Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym, którego powinni oczekiwać wszyscy wierzący zgodnie z nakazem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z tym przeżyciem przychodzi przyobleczenie mocą do głoszenia Ewangelii, zaopatrzenie w dary oraz moc do świętego życia w pełni Ducha (Łukasza 24:49; Dzieje Apostolskie 1:4,8; 1 Koryntian 12:1-31).

8. Wierzymy w początkowy fizyczny dowód chrztu w Duchu Świętym, którym jest mówienie innymi językami (Dzieje Apostolskie 1:4).

9. Wierzymy w uświęcenie wierzących. Jest ono aktem oddzielenia od tego co złe i poświęcenia Bogu. Jest to możliwe dzięki mocy Ducha Świętego, który uzdalnia każdego wierzącego do prowadzenia życia podobającego się Bogu (1Piotra 1:15-16; Hebrajczyków 12:14; Rzymian 8:1,2,13; Hebrajczyków 12:14).

10. Wierzymy, że Kościół jest ciałem Chrystusa, którego On jest głową. Każdy wierzący narodzony z Ducha staje się Jego częścią w momencie nawrócenia i oddania życia Jezusowi (Efezjan 1:22-23; 2:22; Hebrajczyków 12:23).
Wierzymy, że celem naszego zgromadzenia [Polskiego Centrum Chrześcijańskiego], które jest częścią Kościoła Chrystusa jest:
a) zwiastowanie Ewangelii wszystkim ludziom i czynienie ich uczniami Jezusa Chrystusa (Mateusza 28:19-20; Dzieje Apostolskie 1:8)
b) oddawanie chwały Bogu (1Koryntian 12:13)
c) wzajemne budowanie się członków Kościoła (Efezjan 4:11-16; 1Koryntian 12:28, 14:12).

11. Wierzymy, że służba jest przywilejem i obowiązkiem każdego wierzącego w ramach wielkiego posłannictwa Jezusa, abyśmy szli na cały świat, głosili Ewangelię i czynili wszystkich uczniami (Marka 16:15-20).

12. Wierzymy w boskie uzdrowienie, które jest częścią Ewangelii i stanowi przywilej wszystkich wierzących (Izajasza 53:4-5; Mateusza 8:16-17; Jakuba 5:14-16).

13. Wierzymy w pochwycenie Kościoła [wszystkich wierzących bez względu na denominację - tych, którzy umarli wcześniej i tych, którzy będą żyć w czasie pochwycenia], które nastąpi przed drugim przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię (1 Tesaloniczan 4:16-17; Rzymian 8:23; 1 Koryntian 15:51-52).

14. Wierzymy w drugie przyjście Chrystusa i Jego tysiącletnie królowanie na ziemi (Księga Objawienia 1:7; 19:11-14; 20:1-6; Mateusza 24:27,30; Zachariasza 14:5).

15. Wierzymy w sąd ostateczny dla wszystkich, którzy odrzucili Jezusa i Jego zbawienną ofiarę. Wszyscy oni razem z diabłem zostaną wrzuceni do jeziora ognistego (Mateusza 25:46; Marka 9:43-48; Księga Objawienia 19:20; 20:11-15; 21:8).

16. Wierzymy w nowe niebo i nową ziemię zgodnie z Bożą obietnicą: “Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.” (2Piotra 3:13; Księga Objawienia 21 i 22)

 

wszyscy są mile widziani

 

 

 

Odwiedź Nas

Nasz Adres

3020 N. Austin
Chicago, Il 60634
773-622-9599